Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Wydawnictwa

 700 lecie miejscowości Dąbrowica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Tom 1. „Siedem wieków Dąbrowicy”, red. Cezary Taracha

O Autorze : Praca zbiorowa

Opis:  W 2017 roku Dąbrowica będzie obchodziła 700 rocznicę swego istnienia. Powstała w XIV stuleciu, a szczególną rolę w jej dziejach odegrał ród Firlejów. W XVI i pierwszej połowie XVII wieku Firlejowie zaliczali się do grona najbardziej wpływowych i zamożnych rodów magnackichRzeczypospolitej. Zasiadali w Izbie Poselskiej i w Senacie, pełnili najwyższe funkcje w administracji centralnej i lokalnej, w dyplomacji i w Kościele. Zakładali miasta i wsie, hojnie wspierali rozwój nauki, kultury i sztuki. To pod ich patronatem tworzył Jan Kochanowski. Przez długi czas najważniejszą siedzibą rodu była Dąbrowica, która zawdzięcza Firlejom okres swej największej świetności. Na przełomie XVI i XVII wieku stała się jednym z centrów politycznych Lubelszczyzny. W późniejszym okresie Dąbrowica przechodziła różne koleje losu, zmieniali się jej właściciele, a wspaniały późnorenesansowy pałac Firlejów stopniowo ulegał zniszczeniu. Jej znaczenie na mapie Lubelszczyzny wzrosło ponownie w wieku XX. Właśnie stąd do bitwy z Rosjanami pod Jastkowem (1915) wyruszali legioniści Piłsudskiego. Z Dąbrowicy pochodził poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Andrzej Koter. Tu wreszcie, w okresie II wojny światowej, Niemcy zorganizowali obóz więzienny SS. W okresie powojennym istotne znaczenie miało utworzenie w 1950 roku parafii rzymskokatolickiej./prof. Cezary Taracha/

Spis treści:
Wstęp / 7
Radosław M. Iłowiecki, Grzegorz Janicki Główne elementy środowiska przyrodniczego wsi Dąbrowica / 9
Bogumił Szady Przynależność administracyjna Dąbrowicy (XIV–XX wiek) / 21
Anna Sochacka Wieś Dąbrowica w średniowieczu (w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku) / 31
Paweł Jusiak Firlejowie z Dąbrowicy w elicie władzy Rzeczypospolitej w XVI wieku / 55
Irena Rolska Dom Panów Firlejów – o dziejach siedziby Lewartów-Leopardów w Dąbrowicy / 85
Jolanta Malinowska Dąbrowica i ród Firlejów w polsko-łacińskich epigramatach renesansowych Jan Kochanowski, Andrzej Trzecieski, Piotr Roizjusz) / 103
Cezary Taracha Geneza i początki parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowicy / 117***

 

Tom 2."Z przeszłości Jastkowa.Wybrane problemy lokalnej historii"
red. Cezary Taracha

O Autorze : Praca zbiorowa

Opis: "Prawdziwy patriotyzm - jak pisał Bolesław Prus - nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa". Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii poświęconej przeszłości naszej "małej Ojczyzny". Stanowi on owoc intelektualnej pracy i badań, które owe lokalne bogactwa, często prawdziwe perełki, odkrywają. W publikacji niniejszej znalazły się studia poświęcone historii Jastkowa, a więc stolicy naszej gminy. Autorami tekstów są specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe, a wywodzący się z lubelskiego środowiska uniwersyteckiego (KUL i UMCS), którzy prowadzą badania poświęcone geografii, środowisku naturalnemu, historii, sztuce i kulturze./prof. Cezary Taracha/

Spis treści:
Wstęp/7
Grzegorz Janicki, Przemysław Mroczek, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jan Rodzik/ Środowisko przyrodnicze Jastkowa i okolic/11
Anna Sochacka/Najstarsze wiadomości o Jastkowie i okolicy w źródłach pisanych (XII-XVw.)/27
Jacek Chachaj/Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków/41
Cezary Taracha/Życie i działalność ksieni Agnieszki Jastkowskiej/61
Andrzej Przegaliński/Wokół dworu Budnych w Jastkowie. Refleksje o ziemiańskiej siedzibie na Lubelszczyźnie na przełomie XiX i XX wieku/73
Katarzyna Woch/Szkolnictwo powszechne na terenie gminy Jastków w okresie międzywojennym/89
Jan Konefał/Formy upamiętnienia pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jastkowie/ 103
Aneks: Mieczysław Janusz Poniatowski/Oddajmy hołd Legionistom poległym na naszych polach i ich Dowódcy Marszałkowi Piłsudskiemu (List)/127
Dokumenty dotyczące projektu budowy pomnika w Jastkowie/129

 

***


Tom 3. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości"
Cezary Taracha (red.)

O Autorze:Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Opis:W trzecim już tomie z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” znalazły się teksty ukazujące różnorodne aspekty aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców podlubelskich miejscowości na przestrzeni wieków. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w Jastkowie przy udziale ośrodków uniwersyteckich oraz samorządu lokalnego. Organizatorami sesji były Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie
prof. Cezary Taracha

Spis treści:

Wstęp (Cezary Taracha) / 7
Jacek Chachaj/Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku / 9
Jakub Wojciech Chmiel/Wybrane aspekty społeczno-gospodarcze Snopkowa na przełomie średniowiecza i nowożytności / 25
Andrzej Przegaliński/Zapomniane dzieje Snopkowa. Studium z historii majątku nad Ciemięgą w epoce Trzcińskich herbu Ślepowron (1755–1845) / 33
Marcin Hetman/Miejscowości gminy Jastków według mapy generała Antona Mayera von Heldensfelda / 49
Katarzyna Woch/Działalność oświatowa i społeczna Andrzeja Nowaka, kierownika Szkoły w Ożarowie / 53
Cezary Taracha/Cesarski poseł, król i papież. nakomici goście w Dąbrowicy na przestrzeni dziejów / 67
Jan Konefał/Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków / 89

 

***

 

Tom 4. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Jastków 1915 w setną rocznicę bitwy" Cezary Taracha (red.)

O Autorze:Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Opis: Czwarty tom z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozległy się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim teksty napisane przez kilkunastu autorów. Są wśród nich artykuły naukowe i popularne oraz wspomnienia dotyczace osób związanych z walką o niepodległość Polski. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego  pt. "Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy" zorganizowanego na Katolickim Uniewrsytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorami spotkania były instytucje: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Wójt Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy oraz  Fundacja Niepodległości i Stowarzyszenie "Słuchaj Patrz Pomagaj".

 

***

 

Tom 5. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Dąbrowica dziś, wczoraj, jutro" Cezary Taracha (red.)

O Autorze: Praca zbiorowa pod reakcją prof. Cezarego Tarachy

 

 

 

***

 

Tom 6. "Jastków i okolice w walce o wolną niepodległą: ludzie, miejsca, wydarzenia" Cezary Taracha (red.)

O Autorze:Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Sto lat mija od chwili odzyskania niepodległości przez Polskę. Jesienią pamiętnego roku 1918 dobiegała końca I wojna światowa, która postawiła naprzeciw siebie mocarstwa rozbiorowe. Ta okoliczność sprawiła że wysiłki podejmowane przez pokolenia naszych przodków mogły wreszcie przynieść upragniony wynik. Sprzyjająca koniunktura międzynarodowa, poparta akcją dyplomatyczną na Zachodzie (Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski) oraz czynem zbrojnym (Józef Piłsudski), spowodowała że zwycięskie mocarstwa uznały odrodzone państwo polskie. Wielkie wydarzenia rozgrywające się w Paryżu, Londynie czy Warszawie miały swoje odzwierciedlenie w skali lokalnej, na Lubelszczyźnie. Również w Jastkowie i okolicach. Ogromne znaczenie dla obudzenia patriotyzmu i wzrostu świadomości narodowej, nie tylko z resztą na tym terenie, miała z pewnością bitwa, jaka rozegrała się na jastkowskich polach na przełomie lipca i sierpnia 1915. W niniejszej publikacji przedstawaimy zbiór tekstów prezentujących różne przejawy zaangażowania osób związanych z nasza ziemią w działalność na rzecz wolnej i niepodległej. Stanowią one pokłosie sympozjum naukowego, które odbyło się w Jastkowie w czerwcu bieżącego roku. Sympozjum znalazło się w programie obchodów stulecia niepodległości zorganizowanych przez Gminę Jastków we współpracy z różnymi środowiskami oraz instytucjami.

 

 

***

 

Tom 7.  "Z Dziejów Jastkowa i okolic : Studia i materiały" Cezary Taracha (red.)

O Autorze: Praca zbiorowa pod reakcją prof. Cezarego Tarachy

Siódmy tom serii "Z dziejów Jastkowa i okolic" stanowi pokłosie kolejnego sympozjum poświęconego dalszej i bliższej przeszłości naszej "małej Ojczyzny". Tym razem przedmiotem refleksji grupy autorów reprezentujących różne obszary humanistyki stała się społeczna, religijna i kulturalna aktywność ludzi zamieszkujących podlubelskie miejscowości od epoki nowożytnej pom czasy współczesne.

 

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie