Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Wydawnictwa

 700 lecie miejscowości Dąbrowica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Tom 1. „Siedem wieków Dąbrowicy”, red. Cezary Taracha

O Autorze : Praca zbiorowa

Opis:  W 2017 roku Dąbrowica będzie obchodziła 700 rocznicę swego istnienia. Powstała w XIV stuleciu, a szczególną rolę w jej dziejach odegrał ród Firlejów. W XVI i pierwszej połowie XVII wieku Firlejowie zaliczali się do grona najbardziej wpływowych i zamożnych rodów magnackichRzeczypospolitej. Zasiadali w Izbie Poselskiej i w Senacie, pełnili najwyższe funkcje w administracji centralnej i lokalnej, w dyplomacji i w Kościele. Zakładali miasta i wsie, hojnie wspierali rozwój nauki, kultury i sztuki. To pod ich patronatem tworzył Jan Kochanowski. Przez długi czas najważniejszą siedzibą rodu była Dąbrowica, która zawdzięcza Firlejom okres swej największej świetności. Na przełomie XVI i XVII wieku stała się jednym z centrów politycznych Lubelszczyzny. W późniejszym okresie Dąbrowica przechodziła różne koleje losu, zmieniali się jej właściciele, a wspaniały późnorenesansowy pałac Firlejów stopniowo ulegał zniszczeniu. Jej znaczenie na mapie Lubelszczyzny wzrosło ponownie w wieku XX. Właśnie stąd do bitwy z Rosjanami pod Jastkowem (1915) wyruszali legioniści Piłsudskiego. Z Dąbrowicy pochodził poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Andrzej Koter. Tu wreszcie, w okresie II wojny światowej, Niemcy zorganizowali obóz więzienny SS. W okresie powojennym istotne znaczenie miało utworzenie w 1950 roku parafii rzymskokatolickiej./prof. Cezary Taracha/

Spis treści:
Wstęp / 7
Radosław M. Iłowiecki, Grzegorz Janicki Główne elementy środowiska przyrodniczego wsi Dąbrowica / 9
Bogumił Szady Przynależność administracyjna Dąbrowicy (XIV–XX wiek) / 21
Anna Sochacka Wieś Dąbrowica w średniowieczu (w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku) / 31
Paweł Jusiak Firlejowie z Dąbrowicy w elicie władzy Rzeczypospolitej w XVI wieku / 55
Irena Rolska Dom Panów Firlejów – o dziejach siedziby Lewartów-Leopardów w Dąbrowicy / 85
Jolanta Malinowska Dąbrowica i ród Firlejów w polsko-łacińskich epigramatach renesansowych Jan Kochanowski, Andrzej Trzecieski, Piotr Roizjusz) / 103
Cezary Taracha Geneza i początki parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowicy / 117***

 

Tom 2."Z przeszłości Jastkowa.Wybrane problemy lokalnej historii"
red. Cezary Taracha

O Autorze : Praca zbiorowa

Opis: "Prawdziwy patriotyzm - jak pisał Bolesław Prus - nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa". Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii poświęconej przeszłości naszej "małej Ojczyzny". Stanowi on owoc intelektualnej pracy i badań, które owe lokalne bogactwa, często prawdziwe perełki, odkrywają. W publikacji niniejszej znalazły się studia poświęcone historii Jastkowa, a więc stolicy naszej gminy. Autorami tekstów są specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe, a wywodzący się z lubelskiego środowiska uniwersyteckiego (KUL i UMCS), którzy prowadzą badania poświęcone geografii, środowisku naturalnemu, historii, sztuce i kulturze./prof. Cezary Taracha/

Spis treści:
Wstęp/7
Grzegorz Janicki, Przemysław Mroczek, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Jan Rodzik/ Środowisko przyrodnicze Jastkowa i okolic/11
Anna Sochacka/Najstarsze wiadomości o Jastkowie i okolicy w źródłach pisanych (XII-XVw.)/27
Jacek Chachaj/Jastków w strukturach kościelnych na przestrzeni wieków/41
Cezary Taracha/Życie i działalność ksieni Agnieszki Jastkowskiej/61
Andrzej Przegaliński/Wokół dworu Budnych w Jastkowie. Refleksje o ziemiańskiej siedzibie na Lubelszczyźnie na przełomie XiX i XX wieku/73
Katarzyna Woch/Szkolnictwo powszechne na terenie gminy Jastków w okresie międzywojennym/89
Jan Konefał/Formy upamiętnienia pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jastkowie/ 103
Aneks: Mieczysław Janusz Poniatowski/Oddajmy hołd Legionistom poległym na naszych polach i ich Dowódcy Marszałkowi Piłsudskiemu (List)/127
Dokumenty dotyczące projektu budowy pomnika w Jastkowie/129

 

***


Tom 3. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości"
Cezary Taracha (red.)

O Autorze:Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Opis:W trzecim już tomie z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” znalazły się teksty ukazujące różnorodne aspekty aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców podlubelskich miejscowości na przestrzeni wieków. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w Jastkowie przy udziale ośrodków uniwersyteckich oraz samorządu lokalnego. Organizatorami sesji były Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie
prof. Cezary Taracha

Spis treści:

Wstęp (Cezary Taracha) / 7
Jacek Chachaj/Formy życia gospodarczego na terenie gminy Jastków do XVI wieku / 9
Jakub Wojciech Chmiel/Wybrane aspekty społeczno-gospodarcze Snopkowa na przełomie średniowiecza i nowożytności / 25
Andrzej Przegaliński/Zapomniane dzieje Snopkowa. Studium z historii majątku nad Ciemięgą w epoce Trzcińskich herbu Ślepowron (1755–1845) / 33
Marcin Hetman/Miejscowości gminy Jastków według mapy generała Antona Mayera von Heldensfelda / 49
Katarzyna Woch/Działalność oświatowa i społeczna Andrzeja Nowaka, kierownika Szkoły w Ożarowie / 53
Cezary Taracha/Cesarski poseł, król i papież. nakomici goście w Dąbrowicy na przestrzeni dziejów / 67
Jan Konefał/Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków / 89

 

***

 

Tom 4. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Jastków 1915 w setną rocznicę bitwy" Cezary Taracha (red.)

O Autorze:Praca zbiorowa pod redakcją prof. Cezarego Tarachy

Opis: Czwarty tom z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozległy się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim teksty napisane przez kilkunastu autorów. Są wśród nich artykuły naukowe i popularne oraz wspomnienia dotyczace osób związanych z walką o niepodległość Polski. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego  pt. "Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy" zorganizowanego na Katolickim Uniewrsytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorami spotkania były instytucje: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Wójt Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy oraz  Fundacja Niepodległości i Stowarzyszenie "Słuchaj Patrz Pomagaj".

 

***

 

Tom 5. "Z dziejów Jastkowa i okolic. Dąbrowica dziś, wczoraj, jutro" Cezary Taracha (red.)

O Autorze: Praca zbiorowa pod reakcją prof. Cezarego Tarachy

 

 

 

***

 

 

 

Tom 6. Cezary Taracha (red.)

 

***

 

Tom 7.  Cezary Taracha (red.)

 

 

Galeria zdjęć

zdjeciezdjeciezdjeciezdjeciezdjecie