Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W JASTKOWIE ZS.W DĄBROWICY

 

§1

 

1. GOKiS zapewnia profesjonalne prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich i akceptujące warunki regulaminu.

4. Opłaty za zajęcia reguluje się zgodnie z Regulaminem opłat za zajęcia.

 

§2

 

1. Zgłoszenie na zajęcia prowadzone przez GOKiS następuje po wpisaniu przez instruktora na listę uczestników zajęć  i zapoznaniu się przez  uczestnika/rodzica/opiekuna  z obowiązującymi regulaminami: Regulaminem uczestnika zajęć i Regulaminem opłat za zajęcia.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach następuje przez pisemne lub ustne zgłoszenie tego faktu przez  uczestnika/rodzica/opiekuna i rozliczeniu zobowiązań uczestnika zajęć za miniony okres.

3.  Na zajęcia można się zapisywać w trakcie całego sezonu, w miarę wolnych miejsc.

4.  Zajęcia odwołane z przyczyn zależnych od organizatora będą odrabiane w innym terminie.

5.  Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.

 

§3 

 

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania zaleceń instruktora, podstawowych norm kultury osobistej oraz poszanowania mienia GOKiS.

2. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących regulaminów: Regulaminu uczestnika zajęć, Regulaminu opłat za zajęcia.

3. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu GOKiS dokonane w wyniku niedozwolonych działań, jak i szkody wyrządzone innym uczestnikom zajęć.

4. Uczestnik zajęć może być usunięty z listy uczestników zajęć decyzją Dyrektora GOKiS,
po zasięgnięciu opinii instruktora prowadzącego zajęcia za rażące naruszenie Regulaminu uczestnika zajęć.

5. Skargi i wnioski uczestnicy zajęć i ich rodzice mogą przekazywać Dyrektorowi GOKiS w Jastkowie zs. w Dąbrowicy.

 

 

 

REGULAMIN OPŁAT

ZA ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W JASTKOWIE ZS. W DĄBROWICY

  

 

1.Cennik opłat znajduje się na stronie internetowej:  www. gokis.jastkow.pl .

2.Opłaty za zajęcia należy wpłacać z góry do 10- go każdego opłacanego miesiąca.

3. Odpłatność w m-cu zapisu na zajęcia ustala się z podzielenia opłaty miesięcznej przez ilość zajęć wypadających w m-cu zapisu i pomnożenia przez ilość zajęć, w których osoba (uczestnik) planuje uczestniczyć w miesiącu zapisu. Okres rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli uczestnik rozpoczyna zajęcia w trakcie miesiąca ponosi odpłatność za ilość zajęć pozostałych do końca tego miesiąca.

4. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z opłat za cały okres rozliczeniowy.

5.Opłat można dokonać:

  • gotówką w siedzibie GOKiS , Dąbrowica 133 w godzinach pracy sekretariatu od 1-go do 10-go dnia miesiąca w godzinach 8-15.
  • u instruktora bezpośrednio przed zajęciami
  • przelewem, na konto bankowe GOKiS

6.W przypadku uczestnictwa w tych samych zajęciach kilku osób jednej rodziny, dopuszcza się zniżki w opłatach.

 

Dane do przelewu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

 PKO S.A.  nr rachunku : 94 1240 2470 1111 0010 6629 7687

 w tytule przelewu prosimy wpisać:

 -imię i nazwisko uczestnika zajęć,

 -nazwa zajęć,

- miesiąc za który opłata jest wnoszona.

 

 

CENNIK OPŁAT

ODPŁATNOŚCI OD 1 UCZESTNIKA:

 

 

1. CZŁONKOSTWO * Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” / dzieci i młodzież 15,00 *dot. Regulaminu Uczestnictwa w Zespole

2. ZAJĘCIA  plastyczne/ dzieci  35,00

3. ZAJĘCIA  plastyczne/ dorośli 40,00

4. ZAJĘCIA  rytmiki w Akademiach Kultury / opłata zależna od ilości dzieci i zajęć w danym miesiącu

5. ZAJĘCIA  nauka gry na keyboardzie / 35,00

6. ZAJĘCIA  taneczne: Hip-Hop i Freestyle w Jastkowie/ dzieci 20,00

7. ZAJĘCIA  taneczne: Hip-Hop i Freestyle w Płouszowicach / dzieci 10,00                                                     

8. ZAJĘCIA  fitness dla dorosłych / 40,00

 

 

Galeria zdjęć

zdjecie