Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI Z DĄBROWICY

2019-07-15

"Wioska Indiańska" w Dąbrowicy! 

FOTORELACJA

 

PROGRAM ZAJĘĆ

22.07.2019/poniedziałek
zbiórka  w GOKiS godz. 9:30

 • przygotowanie stroju indiańskiego oraz biżuterii
 • nauka tańca

zakończenie godz. 14:30

....................................................

23.07.2019/wtorek
zbiórka  w GOKiS godz. 9:30

 • budowa indiańskiej wioski
 • szukanie skarbu
 • strzelanie z łuku
 • nauka tropienia  i rozpoznawania odgłosów drapieżników

zakończenie godz. 14:30

.................................................

25.07.2019/czwartek
zbiórka  w GOKiS godz. 9:30

 • wycieczka do zoo w Wojciechowie
 • indiańskie kino w GOKiS 
 • zakończenie godz. 14:30

..................................................

 

26.07.2019/piątek

zbiórka  w GOKiS godz. 9:30

 • taniec deszczu
 • stworzenie indiańskiego totemu
 • indiański przemarsz 

zakończenie godz. 14:30

.................................................
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 .............................................................................................................................................

REGULAMIN   „Akcje-wakacje 2019”

Organizator: Gminny Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy oraz Sołectwo Dąbrowicy

1. Uczestnikami AKCJI i mogą być dzieci w wieku od 5 do 14 lat z miejscowości Dąbrowica.

2. Uczestnicy AKCJI przebywają pod opieką wychowawców w godzinach (9:30-14:30).

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do ośrodka i z powrotem. Dzieci

są odbierane z placówki wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA:

5a. Zgłoszenia udziału dziecka w AKCJI można dokonać telefoniczne pod nr. 509-518-788
 lub osobiście w siedzibie GOKiS nie później jak do 8 lipca 2019r.

5b.  Warunkiem uczestnictwa w LECIE jest wypełnienie karty zgłoszeń  nie później jak do 8 lipca 2019r.

6.Wpisanie dziecka na listę uczestników i pozostawienie w ośrodku oznacza wyrażenie zgody
    na realizację programu zajęć przygotowanego przez organizatorów.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych (obiektywnych).

8.Dzieci nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.

9. Szczegółowy program AKCJI dostępny jest w siedzibie GOKiS (Program ogłoszony zostanie najpóźniej
    tydzień przed rozpoczęciem „AKCJI” ), na stronie internetowej www.gokis.jastkow.pl

10. Dziecko powinno być odbierane z placówki punktualnie. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy
      po złożeniu u koordynatora akcji pisemnego oświadczenia przez opiekuna.

11.Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody.

12. Zobowiązuje się uczestników AKCJI do tworzenia przyjaznej atmosfery, okazywania szacunku
      dorosłym  i kolegom.

13. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas
     zajęć   w ośrodku, przejazdów, jak i w pozostałych obiektach, w których realizowany jest program
     AKCJI.

14.Uczestnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów

15.Uczestnik dba o ład, czystość i porządek na terenie Ośrodka.

16.Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika AKCJI pokrywa opiekun prawny dziecka.

17.Uczestnik AKCJI zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom wychowawcy.

18.Opiekun grupy ma prawo w przypadku jakichkolwiek przejawów agresji i brutalności wśród uczestników AKCJI, bądź w sytuacji narażania przez uczestnika życia lub zdrowia pozostałych:

- zwrócić uwagę dziecku

- poinformować dyrektora placówki o problemach wychowawczych

- poinformować rodziców / opiekunów dziecka o problemach wychowawczych

- w przypadku uporczywego nieprzestrzegania zapisów powyższego regulaminu, ze względu na dobro
   i bezpieczeństwo pozostałych uczestników – odmówić przyjęcia dziecka

zdjeciezdjecie
powrót