Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy

POZNAJ PIĘKNO
LUBELSZCZYZNY

Akademia Kultury

 

 AKTUALNOŚCI:

 Akademia Kultury w Gminie Jastków  jest przestrzenią animacji społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym. Głównym zadaniem Akademii Kultury jest:

  • Rozwijanie twórczości artystycznej – plastycznej, muzycznej, teatralnej, literackiej, językowej mieszkańców z obszarów wiejskich, głównie dzieci.
  • Rozbudzanie zainteresowań oraz poszerzanie szeroko rozumianej wiedzy i umiejętności.
  • Wspieranie dzieci w budowaniu postawy aktywnego uczestnika i twórcy kultury; angażowanie młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów do wszelkich aktywności w zakresie kultury.
  • Umożliwianie dostępu do różnych źródeł, instytucji, miejsc – dóbr kultury (wyjazdy, zapraszanie gości, korzystanie z biblioteki).
  • Wspieranie, szczególnie dzieci do realizowania zdrowego stylu życia. Lansowanie aktywności sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu - w tym aktywność ruchowa, zdrowe żywienie, racjonalne korzystanie z mediów elektronicznych, itp.

 

Zależy nam na działaniach artystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych angażujących różne grupy tj. dzieci, młodzież i dorosłych w tym seniorów.

Zakładamy szeroką współpracę z lokalnymi twórcami, placówkami kultury i edukacji, z samorządem, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami wsi.

Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Kultury zakładamy budowanie więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką, stanowiącej warunek kształtowania kapitału społecznego.